جستجو مناقصه ها


موضوع
تاریخ برگزاری
انتخاب از تقویم
از تاریخ
انتخاب از تقویم
تا تاریخ
انتخاب از تقویم


رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 شرکت کشت و صنعت انابد خرید کود و سم 1396/4/26 1396/4/20 1396/4/26
2 شرکت کشت و صنعت انابد خرید کود و سم 1396/4/26 1396/4/20 1396/4/26
3 شرکت کشت و صنعت انابد مناقصه خرید 1/200/000 متر نوار تیپ آبیاری 1395/7/5 1395/6/24 1395/7/5
4 شرکت کشت و صنعت انابد مناقصه خرید دستگاه سنترپیوت و لوله پلی اتیلن 1395/6/2 1395/5/21 1395/6/3
5 شرکت کشت و صنعت انابد مناقصه خرید نشاء خربزه 0نرسرینگ) 1394/12/6 1394/11/26 1394/12/6
6 شرکت کشت و صنعت انابد مناقصه انجام مراحل تکمیل استخر و خرید لوازم 1394/7/25 1394/7/11 1394/7/26
7 شرکت کشت و صنعت انابد خرید 1200 متر مکعب کود دامی گاوی 1394/6/21 1394/6/12 1394/6/22